Bell Schedule

Keller Jr High School Hours

Regular School Days:

7:40 a.m.-2:15 p.m.

Early Release Wednesdays: 

7:40 a.m.-1:45 p.m.

Half Days:

7:40-10:40 a.m.

 

Bell Schedule (Monday, Tuesday, Friday)
First Bell 7:30:00 AM      
Warning Bell 7:37:00 AM      
School Start 7:40:00 AM      
         
Period Start   End Minutes
Period 1 7:40:00 AM   8:26:00 AM 46
Period 2 8:29:00 AM   9:09:00 AM 40
Period 3 9:12:00 AM   9:52:00 AM 40
Period 4 9:55:00 AM 10:15:00 AM 10:35:00 AM 40
Period 5 10:38:00 AM 10:58:00 AM 11:18:00 AM 40
Period 6 11:21:00 AM 11:41:00 AM 12:01:00 PM 40
Period 7 12:04:00 PM 12:24:00 PM 12:44:00 PM 40
Period 8 12:47:00 PM 1:07:00 PM 1:27:00 PM 40
Period 9 1:30:00 PM   2:10:00 PM 40
Dismissal 2:10:00 PM   2:15:00 PM 5
Wednesday ADVISORY Bell Schedule
First Bell 7:30:00 AM      
Warning Bell 7:37:00 AM      
School Start 7:40:00 AM      
         
Period Start   End Minutes
Advisory – SEL 7:40:00 AM   8:08:00 AM 28
Period 1 8:11:00 AM   8:45:00 AM 34
Period 2 8:48:00 AM   9:21:00 AM 33
Period 3 9:24:00 AM   9:57:00 AM 33
Period 4 10:00:00 AM 10:20:00 AM 10:40:00 AM 40
Period 5 10:43:00 AM 10:59:30 AM 11:16:00 AM 33
Period 6 11:19:00 AM 11:35:30 AM 11:52:00 AM 33
Period 7 11:55:00 AM 12:08:00 PM 12:28:00 PM 33
Period 8 12:31:00 PM 12:51:00 PM 1:04:00 PM 33
Period 9 1:07:00 PM   1:40:00 PM 33
Dismissal 1:40:00 PM   1:45:00 PM 5
Thursday FLEX Bell Schedule
First Bell 7:30:00 AM      
Warning Bell 7:37:00 AM      
School Start 7:40:00 AM      
         
Period Start   End Minutes
Advisory – FLEX 7:40:00 AM   7:45:00 AM 5
FLEX Transition 7:45:00 AM   7:48:00 AM 3
FLEX 7:48:00 AM   8:28:00 AM 40
Period 1 8:31:00 AM   9:06:00 AM 35
Period 2 9:09:00 AM   9:44:00 AM 35
Period 3 9:47:00 AM   10:22:00 AM 35
Period 4 10:25:00 AM 10:45:00 AM 11:05:00 AM 40
Period 5 11:08:00 AM 11:25:00 AM 11:42:00 AM 34
Period 6 11:45:00 AM 12:02:00 PM 12:19:00 PM 34
Period 7 12:22:00 PM 12:36:00 PM 12:56:00 PM 34
Period 8 12:59:00 PM 1:19:00 PM 1:33:00 PM 34
Period 9 1:36:00 PM   2:10:00 PM 34
Dismissal 2:10:00 PM   2:15:00 PM 5